Nedan hittar du kallelsen till årets stämma. Motsvarande information finns uppsatt i portarna i våra hus. OBS! För att hålla ner på pappersanvändningen kommer kallelsen inte att delas ut i alla postfack i år.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Härmed kallas medlemmarna i Brf Signalen 1 till ordinarie föreningsstämma 

Tid: Torsdagen den 17 sept 2020 klockan 19:00. Tilltugg serveras från klockan 18:30. 

Plats: Bredbar, Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna 

Dagordning i enlighet med föreningens stadgar:

 1. Öppnande 
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd). 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Val av ordförande vid stämman 
 5. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisionsberättelsen 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 12. Beslut om resultatdisposition 
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 15. Val av revisor och suppleant 
 16. Val av valberedning 
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden
 18. Avslutande av stämman 

Efter stämmans avslut finns utrymme för övriga frågor.  

Om du önskar motionera till stämman behöver vi din motion senast 4 september. Motioner lämnas i föreningens postlåda på Anders Lundströms gata 9. 

Årsredovisning delades ut till alla medlemmar innan sommaren.  

Styrelsen önskar att så många bostadsrättshavare som möjligt deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en god boendemiljö och ekonomi. Givet den speciella situationen i år uppmanar vi dock personer i riskgrupper att stanna hemma. Detsamma gäller om du har några sjukdomssymptom.  

Då vi bjuder på en något att äta vid stämman är vi tacksam om ni anmäler er och hur många som kommer senast 11 september via lappar i entréerna. 

Solna 17 augusti 2020 – Styrelsen för Brf Signalen 1 

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!